Europasamarbeid for å trygge maten

Nye produksjonsformer og økt globalisering av mat- og fôrproduksjon, utfordrer mattryggheten i Europa. EFSAs nye veikart for samarbeid i Europa har som mål å øke kunnskapsdelingen og det faglige samarbeidet mellom medlemslandene. Dette er et ledd i å trygge maten for Europas innbyggere.

- Nye utfordringer kan bare løses gjennom felles innsats mellom EU og landene. Det skaper mulighet for faglig samarbeid på tvers av landegrenser. VKM ønsker et slikt samarbeid velkommen. Det er gunstig for forbrukervernet og ikke minst så er det med på å øke tilliten til EUs mattrygghetsystem, sier Lars E. Hanssen, direktør i Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM).

Gjennom veikartet ønsker EFSA å fremme internasjonalt vitenskapelig samarbeid, mer effektiv bruk av ekspertise, felles prioriteringer med medlemsstatene og deling av arbeidsprogrammer. 

Om EFSA

EUs mattrygghetsorgan, EFSA, gjør uavhengige, vitenskapelige risikovurderinger og gir råd til EU-kommisjonen, EU-parlamentet og til medlemslandene om forhold knyttet til trygg mat. EFSA ble opprettet i 2002 som et ledd i å bedre mattryggheten, beskytte forbrukerne og for å bevare tilliten til EUs matvareproduksjon.

Her kan du lese mer om EFSA > 

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) er det offisielle norske kontaktpunktet for EFSA. Kontaktpunktene skal fremme utveksling av informasjon og kunnskap mellom EFSA og EØS-landene og bidra i fellesprosjekter. I tillegg skal kontaktpunktene arbeide for å synliggjøre EFSAs i hvert enkelt land. 

Her kan du lese mer om hvordan VKM gjør risikovurderinger >

03.11.2014