Publisert første gang 25. juli 2017

EU-rapport: Flere bevis på forbindelsen mellom antibiotikabruk og antibiotikaresistens

Den europeiske myndighet for mattrygghet (EFSA), Det europeiske legemiddelverket (EMA) og Det europeiske senter for forebygging av og kontroll med sykdommer (ECDC) er bekymret for konsekvenser av bruk av antibiotika, som har ført til økning i forekomsten av antibiotikaresistente bakterier. En ny fellesrapport fra de tre byråene presenterer nye data om antibiotikaforbruk og antibiotikaresistens, og vurderer innføring av forbedret overvåkning over hele Europa.

Et mangfoldig bilde

Fellesrapporten (The Joint Interagency Antimicrobial Consumption and Resistance Analysis, JIACRA) fremhever at det fortsatt er vesentlige forskjeller i hele EU i bruk av antibiotika hos dyr og mennesker. Generelt er bruken av antibiotika høyere hos matproduserende dyr enn hos mennesker, men situasjonen varierer mellom landene og i henhold til type antibiotika. Reduksjon i unødvendig bruk vil kunne påvirke forekomsten av antimikrobiell resistens.

Samarbeid gir bedre rapportering og analyse

Rapporten er resultatet av et nært samarbeid mellom de tre EU-byråene, som bruker hver sin spesifikke kompetanse og data fra overvåkning av antibiotikaresistens og antibiotikaforbruk hos dyr og mennesker. Konklusjonene er i tråd med den første rapporten som ble publisert i 2015. Imidlertid har tilgjengeligheten av data av bedre kvalitet gitt anledning til en mer sofistikert analyse.

Eksperter fra de tre byråene anbefaler videre forskning for bedre å forstå hvordan bruk av antibiotika og antimikrobiell resistens påvirker hverandre.