Erklæring fra EFSA Advisory Forum i anledning EFSAs 10-årsjubileum

EUs mattrygghetsorgan EFSA fyller ti år i 2012. I den anledning har medlemmene av EFSAs rådgivende organ (EFSA Advisory Forum) kommet med en uttalelse.

For ti år siden la EU fram et nytt regelverk som skulle sikre trygg mat og trygt fôr i hele Europa. Regelverket skulle skape tillit til beslutningsprosessene som ligger til grunn for matlovgivningen, og risikovurderinger skulle være forankret i uavhengig vitenskap og uavhengig av institusjonene som beskytter folkehelsen.

EFSA (European Food Safety Authority) ble opprettet i 2004 for å gjøre uavhengige, vitenskapelige risikovurderinger og gi råd om forhold knyttet til trygg mat til EU-kommisjonen, EU-parlamentet og til medlemslandene.

Uttalelse fra EFSA Advisory Forum

I anledning EFSAs 10-årsjubileum i 2012 har lederne av de nasjonale risikovurderingsorganene, som utgjør EFSA rådgivende organ (EFSA Advisory Forum), avgitt følgende uttalelse:

“I løpet av disse ti årene har europeisk mattrygghet hatt en formidabel utvikling. For å markere denne milepælen, vil vi herved gi EFSA den anerkjennelse de fortjener for den avgjørende rolle de har spilt. ESFA har styrket forbrukervernet, vært en viktig støttespiller for medlemsstatene og vist seg som en avgjørende ressurs ved matvarekriser.

Advisory Forum har tillit til EFSAs uavhengighet og vitenskapelig baserte beslutningsprosess og har samarbeidet med EFSA i disse ti årene om å styrke risikovurderingene i EU og alle tiltak for å sikre objektive vitenskapelige råd.

Medlemmene av Advisory Forum bekrefter på nytt sin støtte til de uavhengige ekspertene som bidrar til EFSAs vitenskapelige arbeid, og den sentrale rolle de spiller i risikovurderingsprosessen.

Lederne for de nasjonale organene for risikovurdering i Europa, som utgjør EFSA Advisory Forum, erklærer at de forplikter seg til å gjøre sitt til at politikken i enda sterkere grad skal være tuftet på vitenskapelig dokumentasjon. Vitenskapelig risikovurdering som metode vil bli styrket og utviklet slik at vi kan møte de kritiske utfordringene som ligger foran oss i et miljø i stadig forandring.

Vi vil bygge videre på det som er gjort siden 2002, og vil fortsette å kjempe for dette partnerskapet av tillit for å sikre trygg mat og trygt fôr i Europa.”

Norges representant i EFSA Advisory Forum

Direktør Lars E. Hanssen i Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) er Norges representant i EFSA Advisory Forum.

Les mer om Advisory Forum på EFSAs nettsider.08.10.2012