EFSA vurderer røykaromaer

For første gang har EFSA, EUs organ for risikovurderinger på matområdet, risikovurdert aromastoffer som tilsettes mat for at den skal smake som om den er røkt. Europakommisjonen vil bruke vurderingene som grunnlag for å avgjøre hvilke røykaromaer som skal tillates brukt i mat i EU.

EFSAs panel med ansvar for aromastoffer (CEF), som har utført
risikovurderinger av i alt elleve røykaromaer, understreker at datagrunnlaget er begrenset og at konklusjonene baserer seg på konservative inntaksberegninger.

Panelet er bekymret for den helsemessige sikkerheten ved flere av stoffene, fordi befolkningens inntak kan ligge relativt nært opptil nivåene som kan gi negative helseeffekter. Men ettersom EFSA, for å være på den sikre siden, har overestimert hvor mye folk spiser av de aktuelle mat- og drikkevarene betyr dette ikke nødvendigvis at folks helse er i fare.

Forut for vurderingen har EFSA bedt produsentene av aromastoffene levere informasjon om produktenes sammensetning og giftighet og detaljer om hvordan og i hvilke mengder stoffene er tenkt anvendt i matproduksjonen.

Basert på dette fastsatte så panelet, for hver aroma hvor høyt inntaket kan
være uten at det gir negative helseeffekter i dyreforsøk. Dette nivået ble
sammenlignet med det beregnete inntaksnivået hos mennesker for å kunne bestemme sikkerhetsmarginen for hvert enkelt aromastoff.

Av de elleve røykaromaene som ble vurdert, fant ekspertene at
sikkerhetsmarginen var stor nok for to av stoffene, forutsatt at de brukes i
tråd med produsentenes anvisninger. For syv andre var sikkerhetsmarginene så små at det, etter panelets mening, er grunn til bekymring.

Basert på de tilgjengelige dataene for ett av stoffene mener panelet at mulig gentoksisitet (det vil si skade på arvemateriale) ikke kan utelukkes. For et siste stoff forelå det ikke nok data til at EFSA kunne vurdere stoffet.

Røykaromaer er stoffer som tilsettes mat for at den skal smake som om den er røkt. Stoffene brukes særlig i kjøtt, fisk og ost, men også i supper, sauser, drikker og i søtsaker. Alle de elleve røykaromaene som EFSA har vurdert er eller har nylig vært på markedet i EU.

Les EFSAs vurdering av de elleve røykaromaene her

08.01.2010