EFSA vurderer risiko for overføring av TSE via embryo-overføring og kunstig inseminering hos småfe

Risikoen for overføring av klassisk skrapesyke gjennom kunstig inseminering og embryo-overføring hos sau og geit er ubetydelig til lav. Det er hovedkonklusjonen i en risikovurdering utført av EFSA, EUs organ for risikovurderinger på matområdet. 

EFSAs panel for biologiske farer (BIOHAZ) som har utarbeidet
risikovurderingen, understreker at datagrunnlaget er for lite til å kunne
konkludere med at risikoen er ubetydelig.

Etter som det er klare likheter mellom hvordan klassisk skrapesyke og den
beslektede sykdommen BSE (kugalskap) utvikler seg hos småfe, mener ekspertene at konklusjonene for klassisk skrapesyke også vil kunne gjelde for BSE.

EFSA har i sin vurdering ikke vurdert risikoen for overføring av atypisk
skrapesyke, en annen variant av transmissible spongiform encephalopathy (TSE), grunnet manglende kunnskap om hvordan sykdommen utvikler seg og hvordan smittestoffet sprer seg i kroppen hos syke dyr.

Etter å ha gjennomgått all tilgjengelig vitenskapelig dokumentasjon på
feltet, understreker EFSA at det er en risiko for overføring av smitte knyttet
til selve teknikken for embryo-overføring og kunstig inseminering, blant annet fordi det benyttes hormoner utvunnet fra dyr som kan være smittet av TSE i denne typen praksis.

Fravær av pålitelige tall for årlige antall kunstige insemineringer og
embryo-overføringer på småfe i EU vanskeliggjør imidlertid en kvantitativ
vurdering av denne risikoen.

I sin vurdering kommer EFSA med anbefalinger for å redusere risikoen for
overføring av TSE gjennom bruk av teknikker for embryo-overføring og kunstig inseminering. Videre beskriver EFSA hva som bør gjøres for å tilrettelegge for å gjennomføring av fremtidige risikovurderinger på dette området.

Les EFSAs vurdering her 

07.01.2010