EFSA vurderer kombinasjonseffekter: Nåværende tilnærmingsmåter og fremtidige prioriteringer

EFSA har gjort en sammenligning av metoder for å vurdere kombinasjonseffekter (cocktaileffekter). Til dette har de brukt rapporter fra internasjonale organisasjoner og mattrygghetsorgan, deriblant VKM, og egne rapporter. EFSAs gjennomgang vil bidra til en harmonisert tilnærmingsmåte for vurdering av risiko ved eksponering for flere stoffer samtidig.

Kombinasjonseffekter, populært kalt cocktaileffekter, kan sees når flere kjemiske stoffer opptrer samtidig. Vi kan bli utsatt for flere kjemiske stoffer samtidig fra den samme kilden, eller fra en rekke forskjellige kilder. Resultatet av dette kan være at stoffene legges sammen og leder til en samlet effekt, at de forsterker hverandre, eller at de svekker hverandre.

Prioritert arbeid

Ofte blir risikovurderinger gjort med fokus på kun ett kjemisk stoff av gangen. I den senere tid har det blitt større interesse for også å vurdere de mulige kombinerte effektene av kjemiske stoffer.

EFSA har prioritert arbeidet med å vurdere eksponering for blandinger av kjemiske stoffer siden dette er en stor utfordring for det vitenskapelige arbeidet. EFSA publiserte blant annet en rapport om plantevernmidler i juli 2013. Her grupperes plantevernmidler som kan føre til de samme uønskede effektene. Videre må det gjøres en vurdering av hvilke av disse som vil opptre sammen.

I 2008 gjorde VKM en vurdering av prinsippene for vurdering av kombinasjonseffekter av kjemiske stoffer fra en rekke kilder. VKM har tidligere i år kommet med en uttalelse om gyldigheten til denne rapporten i lys av senere rapporter. Det er blant annet disse rapportene EFSA har brukt når de nå har gjennomgått retningslinjene for vurdering av kombinasjonseffekter.

Dette er nøkkelfunnene og de fremtidige prioriteringene EFSA konkluderer med:

  • For å identifisere blandinger av kjemiske stoffer hvor det kan være aktuelt å vurdere kombinasjonseffekter, bør vi bruke en risikobasert tilnærming der vi både vurderer hvor skadelige stoffene er og hvor mye av de enkelte stoffene vi utsettes for.
  • Når det ikke er tilgjengelig informasjon om hvordan stoffene virker, kan man lage såkalte vurderingsgrupper. Stoffer som har lignende effekt i et bestemt organ eller fysiologisk system grupperes da for å si noe om den samlede faren.
  • Det trengs mer kunnskap om hvordan mennesker og dyr fjerner kjemiske stoffer fra kroppen, hvordan stoffene kan virke sammen i kroppen og mulige uønskede virkninger.
  • Nye matematiske og biologiske modeller kan brukes til å forutsi kjemiske stoffers egenskaper, blant annet hvordan de brytes ned i kroppen. EFSA vil støtte det videre arbeidet med å utvikle slike verktøy.
  • EFSA anbefaler å bruke terminologien Verdens helseorganisasjon (WHO) har laget for risikovurderinger av kjemiske stoffers kombinasjonseffekter.

Les mer på EFSAs nettsider

Les mer om VKMs rapporter om kombinasjonseffekter her:
Uttalelse om rapporten "Kombinerte effekter av kjemiske stoffer i mat og drikke" fra 2008

Kombinerte effekter av kjemiske stoffer i mat og drikke

17.07.2013