Publisert første gang 27. mars 2017

EFSA vil utrede nye maksimumsgrenser for sukkertilsetning i mat

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, European Food Safety Authority (EFSA), vil vurdere nye maksimumsgrenser for tilsetning av sukker i mat. Etter planen vil nye anbefalinger være klare i februar 2020.

Bakgrunnen er et nordisk initiativ fra juni 2016. I et brev til EFSAs direktør Bernhard Url, pekte direktørene i det svenske Livsmedelsverket, danske Fødevareinstituttet, EVIRA i Finland og Vitenskapskomiteen for mattrygghet på at ny forskning gir støtte til at redusert inntak av sukker har effekt på blant annet vektøkning, utvikling av diabetes type 2 og hjerte- og karsykdommer.

De fem direktørene anmodet EFSA om å sette en maksimumsgrense for tilsetting av sukker i mat og drikke.

I brevet ble det pekt på at både medlemsland i EU og internasjonale organisasjoner anbefaler at sukker utgjør maksimalt 10 prosent av det totale energiinntaket. Anbefalingene er vitenskapelig begrunnet.

I tråd med norske helsemyndigheter

VKMs direktør, Lars E. Hanssen, er glad for at EFSA tar initiativ for å få ned den maksimale mengde sukker i matvarer. Det fremheves at den raske prosessen i EFSA har fått god drahjelp av en gruppe eksperter, blant dem Lene Frost Andersen. Hun leder institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo.

Hanssen peker på at dette passer godt inn i Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) arbeid med å redusere sukkerforbruket i Norge.

Forrige gang EFSA satte referanseverdier for inntak av karbohydrater var i 2010, basert på studier fra 2008-2009.