EFSA: Redusert eksponering for dioksin og PCB fra mat

EUs mattrygghetsorgan EFSA rapporterer om en generell nedgang i eksponeringen for dioksiner og dioksinlignende PCB fra mat på mellom 16 og 79 prosent fra perioden 2002-2004 til 2008-2010. Eksponeringen for ikke-dioksinlignende PCB er også redusert.

Dioksiner og PCB er miljøgifter som kan akkumulere i matkjeden. De kan over tid gi uønskede helseeffekter og føre til kreft. EFSA har samlet inn og analysert data om forurensing av dioksiner og PCB i forhold til EUs maksimumsgrenser for forskjellige kategorier av mat og fôr. Rapporten bygger på 33 000 prøver fra 26 europeiske land fra 1995 til 2010.

Nivåene for dioksiner og dioksinlignende PCB og ikke-dioksinlignende PCB lå over tillatte maksimumsnivåer i henholdsvis ti og tre prosent av matvarene. Litt over to prosent av fôrprøvene lå over maksimumsgrensene for de nevnte stofftypene.

Fôr og mat av animalsk opprinnelse viste høyest forurensningsgrad. Ål og fiskelever inneholdt de høyeste nivåene for både dioksiner og PCB. Sauekjøtt inneholdt i gjennomsnitt mindre dioksiner enn storfekjøtt. Egg fra burhøns inneholdt betydelig mindre dioksiner og PCB enn frittgående, økologiske eller utegående høns. Oppdrettslaks og ørret inneholdt mindre dioksiner og PCB enn vill laks og ørret. Sild, laks og ørret fra Baltikum var mer forurenset enn de samme fiskeslagene fra andre regioner.

Fisk, kjøtt og melkeprodukter bidrar mest til inntaket av dioksiner og PCB. Hvilken matvaregruppe som har størst betydning for eksponeringen avhenger av forbrukernes alder og hvilket land de bor i, påpeker EFSA. Melk og melkeprodukter var hovedkilden til eksponering hos spebarn og små barn, mens fisk og sjømat var hovedkilden for de fleste andre befolkningsgruppene.

Mer informasjon om rapporten kan leses her

10.08.2012