EFSA-rapport: Séralinis konklusjoner støttes ikke av data

EUs mattrygghetsorgan EFSA mener at en studie til den franske forskeren Gilles-Erik Séralini og medarbeidere har alvorlige mangler i design, metodikk og analyse, og tilfredsstiller ikke godkjente vitenskapelige standarder. EFSA finner ikke behov for å revurdere sin tidligere risikovurdering av den genmodifiserte maisen NK603 på bakgrunn av Séralinis studier.

Dette er hovedkonklusjonene i EFSAs andre og siste vurdering av Séralinis studie, etter at EFSA og seks EU-land har gjennomført separate og uavhengige vurderinger av opplysningene i Séralinis artikkel.

Artikkelen ble publisert i det tyske tidsskriftet «Food and Chemical Toxicology» den 19. september i år og vakte oppmerksomhet rundt hele verden. Den bygger på en toårig fôringsstudie og konkluderer med antatt økt hyppighet for svulstdannelser og nyrelidelser blant rotter som ble eksponert for den genmodifiserte maisen NK603 og plantevernmiddelet Roundup som inneholder glyfosat.

EFSAs oppfatning av studien, slik den er beskrevet av Séralini og medforfattere, er at verken resultatene eller konklusjonene presentert i publikasjonen kan vektlegges. EFSA mener det ikke kan trekkes konklusjoner på bakgrunn av de oppgitte forskjellene i hyppighet av svulstdannelser blant dyrene i de ulike behandlingsgruppene, både med tanke på studiens design, analyse og rapportering av resultater.

EFSA bekrefter med dette sin tidligere vurdering av studien fra 5. oktober i år. EFSA finner heller ikke grunn til å trekke inn Séralinis artikkel i sin pågående revurdering av glyfosat.

Bred enighet

EFSAs vurdering er underbygget av uavhengige vurderinger fra de seks EU-landene Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italia og Nederland. De seks landene har identifisert mange av de samme svakhetene som EFSA i metode og design av studien, og mener som EFSA at konklusjonene ikke har støtte i dataene.

De påpeker uklare mål, lavt antall rotter i hver forsøksgruppe, mangel på detaljer om fôr, behandling og statistiske metoder, og ufullstendig sluttrapportering. De viser også til at rottetypen som ble benyttet i Séralinis studie er kjent for å ha hyppig forekomst av spontant utviklede svulster i løpet av sin levetid.

Med unntak av Frankrikes High Council of Biotechnology og Italia, mener de seks medlemslandene at det ikke er nødvendig med ny risikovurdering av NK603.

Under utarbeidelsen av sin vurdering av Séralinis artikkel, ba EFSA om ytterligere informasjon fra Séralini og hans gruppe, men mottok ikke noe slikt materiale. Den 9. november ga Séralini og medarbeidere generell kommentar i «Food and Chemical Toxicology» til flere av aspektene som hadde blitt kritisert ved studien. Her innrømmer de at behandlingsgruppene var for små til å trekke konklusjoner om langtidsvirkninger og dødelighet blant rottene.

Les mer og last ned EFSAs rapport på EFSAs nettsider Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..

VKM vurderer om artikkelen gir grunnlag for ny risikovurdering av NK603

Maislinjen NK603 er godkjent i EU til bruk i næringsmidler og fôrvarer og eventuelle andre bruksområder, unntatt dyrking. Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har tidligere utført en risikovurdering av maislinjen og funnet at den ikke innebærer endret helserisiko som mat og fôr i forhold til ikke-genmodifisert mais. Mattilsynet har støttet denne konklusjonen, og saken har siden vært til vurdering på departementsnivå.

Mattilsynet har bedt VKM om å vurdere om Séralinis artikkel gir grunnlag for å endre konklusjonen i VKMs tidligere helserisikovurdering av NK603. VKM vil avgi sin uttalelse 14. desember i år.

30.11.2012