EFSA-rapport om Schmallenberg-viruset i Europa

EUs mattrygghetsorgan EFSA rapporterer om at dyresykdommen Schmallenberg (SBV) er påvist ved laboratorietester fra 3 745 husdyrbesetninger i EU siden den først den ble registrert i Tyskland i 2011. Dette tilsvarer maksimum fire prosent av sauebesetningene og to prosent av storfebesetningene i EU-landene.

SBV er et virus som overføres fra fluer av Colicoides obsolentus-gruppen. Foreløpig er det ikke påvist andre overføringsveier. Noen forskningsdata antyder at fluen er vidt utbredt i Europa, men mer omfattende og harmoniserte data er nødvendig for å fastslå omfanget.

Sykdom forårsaket av SBV-viruset er påvist i storfe, sau, geit og en bison, og antistoffer er funnet i hjort. Den er mest utbredt på Kontinentet. Det anses som svært usannsynlig at SBV utgjør noen risiko for mennesker.

Sykdomstegn hos storfe er feber, spisevegring, nedgang i melkeproduksjonen og i noen tilfeller diaré. Sau og geit kan få mild diaré og redusert fruktbarhet. Den kan også føre til misdannede lam, kalver og killinger.

Fremtidig utbredelse

På grunn av mangel på data finner EFSA det vanskelig å anslå sannsynligheten for at viruset har overlevd sist vinter og fører til nye utbrudd i 2012. Hvis viruset har overlevd vinteren, vurderer EFSA det som mest sannsynlig at SBV ville ha dukket opp igjen mellom midten av april og slutten av mai i år og i om lag samme omfang som i 2011, men at nye områder ville blitt rammet.

Mest sannsynlig ville dette være områder sør og øst for områder med tidligere utbrudd, forutsatt at infiserte dyr er immune. Anslagene er basert på stor grad av usikkerhet siden de rapporterte tilfellene beror på i hvilken grad de enkelte land rapporterer om sykdomstilfeller, og av diagnosekapasiteten i de enkelte landene.

Ifølge EFSAs modeller vil spredning av sykdommen være mulig ved temperaturer over 15 grader Celsius, optimalt 18-19 grader Celsius, som tilsier at storparten av Europa har egnet klima for overføring av sykdommen. Modellene indikerer også at områder med flest sykdomsutbrudd har generelt høy husdyrtetthet.

EFSA fremsetter en rekke forslag for å tette kunnskapshull som er identifisert gjennom arbeidet med innsamlede data fra EUs medlemsland.

Les mer og last ned rapporten på EFSAs nettsider.

14.06.2012. Sist oppdatert 23.11.2012