EFSA oppfordrer forskningsinstituttet til å frigi data om aspartam

En ny vitenskapelig studie av søtstoffet aspartam utført ved instituttet Ramazzini i Bologna i Italia ble nylig publisert i tidsskriftet Environmental Health Perspectives. EFSA har for tredje gang siden i sommer oppfordret de italienske forskerne til å framskaffe rådataene fra studien som er nødvendig for at EFSA skal kunne gjøre en oppdatert risikovurdering av aspartam.

Aspartam har i lang tid vært tillatt brukt som et søtstoff i næringsmidler i
en rekke land over hele verden og har blitt vurdert som helsemessig trygt basert på et omfattende vitenskapelige materiale om stoffet der mulighetene for skadelige virkninger har vært undersøkt. Den tidligere vitenskapelige komité for mat (Scientific Committee for Food, SCF) utarbeidet i 1984 et akseptabelt daglig inntak (ADI) for aspartam, og de opprettholdt denne vurderingen da stoffet sist ble vurdert i 2002.

De første resultatene fra en italiensk undersøkelse utført på rotter for å
vurdere om aspartam kan ha kreftfremkallende effekt, ble offentliggjort på en pressekonferanse i Bologna i sommer. EFSA gikk da ut med en pressemelding om at de nye resultatene på aspartam vil bli nærmere vurdert av EFSAs vitenskapelige eksperter.

EFSA har signalisert at de er klare til å starte dette arbeidet, og at det
vil bli gitt høy prioritet, men så lenge de ikke mottar det nødvendige
datamaterialet fra de italienske forskerne har de ikke mulighet til å komme i gang med arbeidet. Dette understrekes i et brev fra EFSAs fungerende direktør som ble oversendt til forskningsinstituttet Ramazzini den 29. november. EFSA anslår at de vil trenge fra 3-5 måneder til å gjennomføre en ny risikovurdering av aspartam når de nødvendige dataene er oversendt.

Direktør for sekretariatet i VKM, Kirstin Færden, som er Norges representant i EFSAs Advisory Forum, var tilstede da problemstillingen ble diskutert i London fredag 25. november. Verken EFSA eller representantene fra EU-landenes risikovurderingsorganer ser på det nåværende tidspunkt grunn til å anbefale endringer med tanke på forbrukeres inntak av aspartam, men mener det er viktig å
få vurdert de nye resultatene så fort som mulig.

Mattilsynet har tidligere i år bedt VKM om å utrede de helsemessige
konsekvensene ved bruk av søtstoffer i stedet for sukker i leskedrikker og saft. Dette arbeidet er påbegynt, og EFSAs vurdering av den nye italienske undersøkelsen av aspartam vil naturlig nok også bli tatt hensyn til ved den norske vurderingen.

Publisert: 02.12.2005