EFSA og VKM har felles utfordringer og muligheter

Hovedkomiteen i Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) besøkte Scientific Committee i EUs mattrygghetsorgan EFSA i Parma 10. april. På møtet diskuterte ekspertene spørsmål av felles interesse.

Møtet mellom EFSA Scientific Committee og Hovedkomiteen i Vitenskapskomiteen for mattrygghet viser at vi har mange felles utfordringer og muligheter, sa leder EFSA Scientific Committee, Tony Hardy, etter møtet.

EFSA gjør risikovurderinger på oppdrag for EU-kommisjonen, EU-parlamentet og medlemslandene. VKM gjør risikovurderinger på oppdrag for Mattilsynet og Direktoratet for naturforvaltning.

EFSA Scientific Committee og Hovedkomiteen i VKM arbeider begge med overordnete problemstillinger og gjør tverrfaglige risikovurderinger.

Når er en risikovurdering «fit for purpose»?

Blant temaene som ble diskutert var hvorvidt alle risikovurderinger bør være like omfangsrike for at oppdragsgiver skal få et godt svar, og hvordan EFSA sikrer dialog med sine berørte parter.

I diskusjonen om lengden på risikovurderingene, påpekte flere av ekspertene i EFSA at store krav til åpenhet i seg selv bidrar til at risikovurderingene blir omfangsrike. Det er fordi alle steg og valg skal synliggjøres i rapportene. Det kan dessuten være vanskelig å oppdatere en risikovurdering som ikke dokumenterer alt som er gjort.

Det ble også diskutert om det bør legges mer arbeid i å klargjøre oppdragsgivers behov, for å sikre at risikovurderingene gir svar på de problemstillingene som oppdragsgiver trenger svar på.

Dialog med berørte parter

EFSA har en omfattende dialog med sine berørte parter, det være seg næring eller interesseorganisasjoner. EFSA gjennomfører blant annet åpne høringer av enkelte risikovurderinger. På møtet sa EFSA at selv om det kan være tidkrevende, kan innspillene bidra til å høyne kvaliteten på risikovurderingene.

Arbeidsform i EFSA og VKM

EFSA og VKM er organisert omtrent på samme måte, med faggrupper/fagpaneler og en hovedkomité/Scientific Committee.

Både EFSA Scientific Committee og Hovedkomiteen i VKM utarbeider retningslinjer og gjør risikovurderinger av tverrfaglige problemstillinger.

Men der hvor VKM behandler utkast til risikovurderinger i faggruppene før de legges frem for Hovedkomiteen, har EFSA valgt ikke å behandle utkast i panelene før de går til Scientific Committee for sluttbehandling. EFSA velger i stedet å opprette prosjektgrupper direkte under Scientific Committee.

På møtet gjennomgikk EFSA hvordan de hadde arbeidet med hormonforstyrrende stoffer, som Scientific Committee hadde hatt ansvaret for.

EFSA har også valgt ikke å la to paneler ha felles ansvar for en risikovurdering, slik VKM har gjort i noen saker. EFSA lar i stedet ett panel ha ansvaret, men at eksperter fra andre paneler kan hentes inn ved behov.

Vellykket møte med EFSA

I tillegg til diskusjon, fikk medlemmene av Hovedkomiteen presentere arbeid med pågående risikovurderinger for EFSAs eksperter.

Hovedkomiteens medlemmer var meget godt fornøyd med møtet med EFSA.

- Det var svært interessant å få muligheten til å diskutere felles utfordringer med europeiske kollegaer, sa nestleder i Hovedkomiteen i VKM, Gro-Ingunn Hemre etter møtet.

- Møtet bidrar til å styrke samarbeidet med EFSA, sa Jan Alexander, leder av Hovedkomiteen i VKM og nestleder i EFSA Scientific Committee.

Flere av VKMs eksperter deltar også i EFSAs vitenskapelig paneler og arbeidsgrupper. VKM er offisielt norsk kontaktpunkt for EFSA, og VKMs direktør er medlem av EFSA Advisory Forum.

21.04.2013