EFSA med vurdering av hormonforstyrrende stoffer

Den beste måten å få et beslutningsgrunnlag for å regulere bruken av hormonforstyrrende stoffer i EU er å vurdere stoffenes potensielle negative helseeffekter sammen med sannsynligheten for at befolkningen blir eksponert for disse stoffene.

Det konkluderer EUs mattrygghetsorgan EFSA i en ny rapport om hormonforstyrrende stoffer.

Ifølge Verdens helseorganisasjon er hormonpåvirkende stoffer kjemikalier som kan påvirke hvordan hormonene fungerer. Når påvirkningen fører til helseskader, blir kjemikaliene omtalt som hormonforstyrrende stoffer.

- Ikke alle hormonpåvirkende stoffer er skadelige

På oppdrag for EU-kommisjonen har EFSAs vitenskapelige komité gjort en vurdering av hormonforstyrrende stoffer.

EFSA slutter seg til Verdens helseorganisasjons definisjon av hormonforstyrrende stoffer. EFSA påpeker at ikke alle hormonpåvirkende stoffer er skadelige. Om et stoff er hormonforstyrrende avhenger ifølge ESFA av tre forhold: om det foreligger vitenskapelig holdepunkter for at det kjemiske stoffet påvirker hormonsystemet, om stoffet kan føre til en uønsket helseeffekt og om det er en sannsynlig sammenheng mellom hormonpåvirkningen og den uønskede helseeffekten.

Tester for å identifisere hormonforstyrrende stoffer

EFSA skriver i sin vurdering at det allerede foreligger eller trolig om kort tid vil foreligge internasjonalt anerkjente tester for å identifisere hormonforstyrrende stoffer for de fire viktigste hormonsystemene. Testene kan brukes til å identifisere kjemiske substanser som kan skade disse hormonsystemene hos pattedyr og fisk.

EFSA påpeker også visse mangler ved dagens testsystemer. EFSA kommer i sin vurdering med forslag til metoder som bør utvikles og behov for utvikling av strategier for testing av stoffer som kan påvirke og forstyrre hormonsystemet.

EFSAs vurdering vil være faglig beslutningsgrunnlag for myndighetene i EU når de skal vurdere tiltak for å beskytte mennesker og miljø mot risiko knyttet til hormonforstyrrende stoffer i matkjeden.

Norsk deltagelse i arbeidet

Jan Alexander, nestleder i EFSA Scientific Committee, leder av Hovedkomiteen i Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) og assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet har ledet arbeidsgruppen som har arbeidet frem vurderingen.

Les mer og last ned hele vurderingen på EFSAs nettsider.

21.03.2013