EFSA med retningslinjer for miljørisikovurdering av genmodifiserte dyr

EUs mattrygghetsorgan EFSA har utviklet retningslinjer for å kunne vurdere mulige negative effekter som genmodifiserte dyr kan ha på miljøet, inkludert på menneskers og dyrs helse.

Genmodifiserte organismer må gjennom en omfattende søknadsprosess før de eventuelt blir tillatt i EU. Foreløpig har ikke EU mottatt søknader om å tillate genmodifiserte dyr i EU, men i fremtiden forventes det søknader for en rekke arter.

EU-kommisjonen har derfor bedt EFSA om å utarbeide retningslinjer for miljørisikovurdering av genmodifisert fisk, innsekter, pattedyr og fugler.

Les mer på EFSAs nettsider

Vitenskapskomiteen for mattrygghet er norsk offisielt kontaktpunkt for EFSA.