EFSA med ny veileder om godkjennelse av tilsetningsstoffer i mat

EUs mattrygghetsorgan EFSA har utarbeidet en ny veileder for søknad om godkjennelse av nye tilsetningsstoffer og fornyet godkjennelse av eksisterende tilsetningsstoffer i mat.

Veilederen er utarbeidet på oppdrag for EU-kommisjonen. Den bygger på ny kunnskap, nye prinsipper for risikovurderinger av tilsetningsstoffer, og erfaringer med de tidligere retningslinjene fra 2001, som den erstatter.

Intensjonen med den nye veilederen er å hjelpe søkere til å framskaffe nødvendige data, slik at det kan gjennomføres en risikovurdering av tilsetningsstoffet det søkes om godkjennelse for. Den skal også kunne føre til behov for færre dyreforsøk. Veilederen består av fire hoveddeler:

  • Kjemisk sammensetning og spesifikasjoner, hvor søker skal identifisere det aktuelle tilsetningsstoffet det søkes om og mulige farer forbundet med produksjonsprosessen (for eksempel forurensinger og innhold av reststoffer). 
  • Eksisterende godkjenninger og vurderinger, hvor det skal gis en oversikt over tidligere risikovurderinger med konklusjoner om det aktuelle tilsetningsstoffet. 
  • Foreslått bruk og eksponeringsvurdering, hvor eksponeringen for tilsetningsstoffet i ulike aldersgrupper skal estimeres basert på foreslåtte bruk og konsum av de aktuelle matvarene. 
  • Toksikologiske studier, som skal beskrive metoder for å identifisere og karakterisere farer.

I EU vurderes sikkerheten av tilsetningsstoffer av EFSA, mens EU-kommisjonen avgjør om et tilsetningsstoff skal godkjennes for bruk i ulike matvarer. Ifølge EUs lovgivning er alle som søker om godkjenning pålagt å fremskaffe nødvendig informasjon og data om sikkerheten ved et tilsetningsstoff i henhold til EFSAs krav.

Les mer her

17.08.2012