EFSA med foreløpig gjennomgang av artikkel om gmo-mais og plantevernmiddel

EUs mattrygghetsorgan EFSA har etter en foreløpig gjennomgang av en artikkel skrevet av Séralini og medforfattere konkludert med at forfatterens antatte kreftrisiko knyttet til den genmodifiserte maisen NK603 og plantevernmiddelet Roundup ikke holder tilstrekkelig vitenskapelig kvalitet til at artikkelen kan brukes i risikovurderinger.

EFSA har funnet at både studiets design, analyse og rapportering av funnene er mangelfulle. EFSA har derfor invitert Séralini og medforfattere til å komme med tilleggsinformasjon på flere sentrale punkter.

De påpekte svakhetene betyr at EFSA for tiden ikke er i stand til å anse forfatternes konklusjoner som vitenskapelig holdbare, og at det ikke kan trekkes noen konklusjoner om forekomst av svulster i rottene som er testet.

Ut fra informasjonen i artikkelen, finner ikke EFSA behov for å gjennomgå på nytt sin tidligerevrisikovurdering av maisen NK603. EFSA finner heller ikke grunn til å ta hensyn til funnene som er vbeskrevet i artikkelen i en pågående vurdering av glyfosat.

EFSAs foreløpige gjennomgang er den første av to vurderinger. Den neste vil bli avgitt innen utgangen av november i år, og vil ta i betraktning eventuell tilleggsinformasjon fra forfatterne.

Vurderingen vil, ifølge EFSA, også inkludere en oversikt over vurderinger fra medlemsland av artikkelen og en analyse fra de tyske myndighetene som er ansvarlig for vurderingen av glyfosat.

Artikkelen til Séralini og hans gruppe bygger på en toårig studie, publisert i tidsskriftet «Food and Chemical Toxicology» 19. september 2012. I artikkelen er det konkludert med at konsum av gmo-maisen NK603 og plantevernmidler som inneholder glyfosat under offisielt fastsatte nivåer, kan knyttes til en rapportert økt forekomst av svulster hos rotter.

Mattilsynet har varslet at de vil be Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om en vurdering av saken.

Les mer og last ned uttalelsen på EFSAs nettsider.

Publisert 05.10.2012, sist oppdatert 30.11.2011