EFSA har vurdert parasitter i fisk

EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har vurdert risikoen for å få allergiske reaksjoner som følge av parasitter i fisk og fiskeprodukter. EFSA har også vurdert hvilke metoder som kan brukes for å redusere risiko for infeksjon.

EFSAs panel for biologiske farer (BIOHAZ), som har gjennomført
risikovurderingen, konkluderer med at den eneste parasitten i fisk og
fiskeprodukter til mennesker som vil kunne forårsake allergiske reaksjoner, er Anisakis. Anasakis er en type kveis, og larver av denne parasitten kan
finnes i fiskekjøtt.

Ifølge EFSA er det størst risiko for å få allergiske reaksjoner dersom man
spiser fisk med levende larver, men EFSA understreker at det er behov for mer kunnskap om hvilken rolle allergener fra Anisakis spiller i forhold til
å fremkalle allergiske reaksjoner hos mennesker.

Allergiske reaksjoner på Anisakis kan arte seg som betennelse i
magen, gi muskel- og leddsymptomer eller hudsymptomer.

Basert på dagens kunnskap, er det for villfisk ingen fiskeområder som er fri for Anisakis. Når det gjelder oppdrettsfisk, foreligger det data kun
for atlantisk laks. EFSA konkluderer med at når fisken holdes i merder eller i tanker på land og blir fôret med fôr som ikke inneholder levende parasitter, er det en ubetydelig risiko for at fisken kan bli infisert.

EFSA viser til at allergiske reaksjoner mot Anisakis opptrer oftere
i noen deler av Europa enn i andre, men mener det kan komme av ulike regimer for overvåking og ulike matvaner.

EFSA anbefaler at overvåking og diagnostisering av allergiske reaksjoner på parasitter i fisk styrkes i hele EU. EFSA oppfordrer også til at det bør forskes mer på allergiske reaksjoner og på parasitten, inkludert parasittens livssyklus, geografisk spredning og hvilken rolle oppdrettsnæringen spiller i forhold til spredning av parasitten.

EFSA viser til at for å kunne redusere antallet tilfeller av allergiske
reaksjoner som følge av Anisakis, er det viktig å informere
helsepersonell, ansatte i oppdrettsnæringen og befolkningen om risiko knyttet til disse parasittene så vel som hvilke metoder som best tar knekken på dem.

Les omtale og risikovurdering på EFSAs nettsider

VKM har tidligere omtalt Anasakis i følgende risikovurderinger:

 15.04.2010