EFSA har vurdert helsekonsekvenser av bly i mat

Blynivåene de fleste voksne europeere eksponeres for innebærer lav til ubetydelige helserisiko, men det kan ikke utelukkes at bly kan ha en liten effekt på utviklingen av nervesystemet hos små barn. Dette er konklusjonen i en vurdering av helserisiko av bly i mat som EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har gjort på oppdrag for EU-kommisjonen.

Bly er et tungmetall som finnes naturlig i naturen og som miljøforurensning, blant annet på grunn av gruvedrift. Siden 70-tallet har det i Europa vært iverksatt tiltak for å regulere blynivåene i bensin, maling, hermetikkbokser og i vannledninger. Tiltakene har bidratt sterkt til at folk i dag eksponeres for mindre bly. Likevel er det grunn til bekymring etter som bly fortsatt finner veien inn i matkjeden.

EU-kommisjonen har derfor bedt EFSA om å vurdere hvor mye bly den europeiske befolkningen får i seg gjennom mat og andre kilder. EFSA ble også bedt om å vurdere om dagens fastsatte nivå for hvor mye bly som er trygt å få i seg hver uke, såkalt foreløpig tolerabelt ukentlig inntak (Provisional Tolerable Weekley Intake, PTWI) gir befolkningen tilstrekkelig beskyttelse.

EFSAs panel for fremmedstoffer (CONTAM-panelet), som er ansvarlig for
vurderingen, finner at kornprodukter, grønnsaker og drikkevann er de viktigste blykildene for de fleste voksne europeere. Kilder til bly som ikke finnes i maten, som husstøv og jord, har mindre betydning for voksne, men kan være viktige eksponeringskilder for barn.

EFSA fant at redusert IQ hos små barn og høyt blodtrykk hos voksne var de viktigste negative helseeffektene av blyeksponering.

Basert på en gjennomgang av tilgjengelige data, konkluderte EFSAs eksperter med at PTWI ikke vil gi tilstrekkelig beskyttelse. De fant ikke en nedre grense hvor de med sikkerhet kunne si at under denne vil bly ikke ha noen negativ helseeffekter. Det ble derfor heller ikke satt noen ny PTWI.

EFSA sammenlignet i stedet beregninger av eksponering i forskjellige grupper av befolkningen med nivåer som man vet vil kunne gi negative helseeffekter. Ut fra dette, mener EFSA at det ikke kan utelukkes at bly kan ha en liten effekt på utvikling av nervesystemet til fostre, spedbarn og barn.

EFSAs risikovurdering viser at i snitt har den norske befolkningen et
blyinntak via mat på ca. 0,47 mikrogram/kg kroppsvekt per dag, noe som er i samme størrelsesorden som det gjennomsnittlige blyinntaket i Europas befolkning.

Denne risikovurderingen er den siste i rekken av en serie av
risikovurderinger som EFSA har gjort av tungmetaller i matkjeden. I 2009
publiserte EFSA risikovurderinger av arsen, kadmium og uran.

Les risikovurderingen på EFSAs nettsider.

21.04.2010