EFSA har lagt fram retningslinjer for risikovurderinger av dyrevelferd

EUs organ for mattrygghet EFSA har fastsatt retningslinjer for risikovurderinger av dyrevelferd. Det er første gangen slike internasjonale retningslinjer foreligger. Det anbefales en trinnvis tilnærmingsmåte som skal kunne anvendes for alle dyreslag og omfatte alle faktorer som kan påvirke dyrevelferd, inkludert bygninger, transport og avliving.

Det metodiske rammeverket i retningslinjene omfatter følgende tema: 

  • Utforming av problemstilling, herunder formål, bredde og fokus forrisikovurderingen. 
  • Eksponeringsgrad, som nivå og varighet av eksponering for de faktorene som blir vurdert. 
  • Konsekvenskarakterisering, som beskriver effekter av faktorer som påvirker dyrevelferd. 
  • Risikokarakterisering, herunder sannsynlighet og omfang av ugunstige effekter på dyrevelferd, inkludert usikkerhet og forutsetninger som knytter seg til risikovurderingen.

Retningslinjene underbygger EFSAs forpliktelser for å sikre at organisasjonens arbeid med dyrevelferd er underlagt en streng vitenskapelig tilnærmingsmåte, og EUs strategi for dyrevelferd for 2012-2016.

Retningslinjene vil bli lagt til grunn for EFSAs arbeid med dyrevelferd, og ansees også for å være nyttige når vitenskapelig personale, veterinærer og bønder skal utvikle kontroll- og målemetoder for dyrevelferd på gårdsbruk.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet vil legge de nye retningslinjene til grunn i aktuelle vurderinger av dyrevelferd.

Les mer på EFSAs nettsider

14.02.2012