EFSA har fastsatt et lavere tolerabelt inntak for kadmium i mat

EFSA har senket nivået for hvor det ikke forventes å oppstå uønskede helseeffekter (tolerablt ukentlig inntak - TWI) for kadmium til 2,5 mikrogram per kilo koppsvekt basert. Gjennomsnittlig inntak av kadmium fra mat i de europeiske landene ligger rundt dette nivået.

Enkelte grupper av befolkningen, slik som vegetarianere, barn, røykere og
mennesker som lever i forurensede områder, kan ha et inntak som er opptil dobbelt så høyt som TWI. EFSA konkluderer med at selv for disse gruppene vil risikoen for uønskede helseeffekter være svært lav. EFSA mener likevel med at dagens eksponering for kadmium bør reduseres.

Kadmium

Kadmium er et tungmetall som finnes i naturen både som følge av naturlige geologiske forhold og menneskeskapt forurensning. Kadmium kan tas opp i planter og derved forurense maten. Kadmium tas opp i tarmen og akkumuleres spesielt i nyre og i lever. Ved jernmangel vil kadmiumopptaket kunne øke betydelig.

Metallet utskilles meget langsomt (biologisk halveringstid er 10-30 år) og
akkumuleres med alderen. Nyreskade er den primære effekten av
kadmiumeksponering, eventuelt ledsaget av forstyrrelser i kalsium- og vitamin D-metabolismen, noe som kan lede til tap av beinmasse og muligens til osteoporose.

I tillegg er kadmium klassifisert som kreftfremkallende for mennesker (gruppe 1) av WHOs institutt for kreftforskning (International Agency for Research on Cancer (IARC)).

Mat er den viktigste kilden til inntak av kadmium for de som ikke røyker. De høyeste nivåene av kadmium er funnet i sjokolade, fisk, skalldyr og villsopp.

EFSAs gjennomgang

EFSAs fagpanel for forurensning (CONTAM-panelet) har gjennomgått og analysert en rekke studier og kommet frem til en TWI på 2,5 µg/kg kroppsvekt, noe som er lavere enn TWI-verdien på 7 µg/kg kroppsvekt som har vært benyttet til nå, fastsatt av Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives and Contaminants (JECFA).

EFSA konkluderer med at risikoen for uønskede helseeffekter for grupper som eksponeres for nivåer moderat over TWI er svært liten. Dette fordi den nye TWI ikke er utledet fra studier som viser nyreskade, men fra studier som viser en tidlig indikasjon på forandring i nyrefunksjon som kan medføre økt risiko for skade på nyrene senere i livet.

EFSA har samlet forekomstdata for kadmium i mat fra 20 forskjellige land og resultater fra kostholdsundersøkelser fra hele EU, inklusive norske.
Beregningene viser et gjennomsnittlig inntak av kadmium fra mat på 2,3 µg/kg kroppsvekt/uke, mens et antatt høyt inntak er 3,0 µg/kg kroppsvekt/uke. Det beregnede norske inntaket ligger på dette nivået, men det er ikke benyttet norske forekomstdata i disse beregningene. Beregninger utført i Norge viser noe lavere eksponering fra maten.

Vegetarianere som spiser relativt mye mat som inneholder kadmium, slik som korn, nøtter og belgfrukter, ble estimert til å ha et gjennomsnittlig ukentlig inntak på 5,4 µg/kg kroppsvekt. EFSA har også påpekt at konsum av lokal produsert mat fra forurensede områder kan medføre høyere eksponering.

Videre vil inntaket av kadmium hos barn være høyere enn hos voksne, siden de spiser mer mat i forhold til sin kroppsvekt. Røyking kan bidra til en tilsvarende eksponering som mat, og husstøv kan være en viktig kilde til totaleksponeringen blant barn.

EFSAs vurdering ble publisert 20.03.2009

30.03.2009