EFSA får godt skussmål, men behov for forbedringer

EUs mattrygghetsorgan EFSA, som er 10 år i år, har nådd sitt hovedmål om å levere vitenskapelige rapporter av høy kvalitet som et grunnlag for EU-beslutninger på matvareområdet. Men EFSA har også en rekke forbedringsmuligheter, fremgår det av en granskingsrapport som det internasjonale revisorselskapet Ernst & Young har utarbeidet.

EFSA ble opprettet for å utarbeide uavhengige, vitenskapelige risikovurderinger og råd om mattrygghet til EU-kommisjonen, EU-parlamentet og EUs medlemsland i 2002. Ifølge statuttene skal EFSA evalueres eksternt hvert sjette år.

Den nye evalueringen gjelder 2006-2011, og det er andre gangen at EFSA blir gransket. Rapporten vil bli lagt til grunn for EFSAs kommende femårsplan.

Hovedkonklusjonene i rapporten er:

  • EFSA har nådd målet om å gi vitenskapelig og teknisk støtte til beslutningstakere og andre interessenter ved å publisere rapporter av høy vitenskapelig kvalitet. Dette til tross for at EFSA opererer innen et stadig mer kompleks og krevende felt. 
  • Organisasjonen anses for å ligge i front innen vitenskapelig kunnskap og metoder for risikovurderinger. EFSA har en sterk stilling i Europa, men trenger å styrke sin posisjon i øvrige deler av verden. 
  • Organisasjonens kjerneverdier er uavhengighet, gjennomsiktighet og åpenhet. I rapporten fremgår det at EFSA opererer på en upartisk måte, og har en av de mest avanserte systemene for å sikre uavhengighet, selv om organisasjonen blir utsatt for kritikk. 
  • EFSA har oppnådd økt åpenhet, tillit og omdømme for systemene for mattrygghet og for seg selv, og har bidradd til å harmonisere og samordne risikokommunikasjonen på matområdet. 
  • EFSA har gått langt ut over sine opprinnelige forpliktelser i å publisere dokumenter og trekke inn eksterne parter i arbeidet. Men EFSA bør gjøre sine risikovurderinger og beslutningsprosesser ennå mer åpne for publikum. 
  • EFSAs kommunikasjon er nyttig og klar nok til å informere og underbygge politiske beslutningsprosesser, men ikke klar nok til å informere et bredere publikum. Dette skyldes spesielt språkproblemer. EFSA bør videreutvikle sine hjemmesider og styrke sin rolle ved å legge til rette for å samordne og spre informasjon raskt i krisesituasjoner. 
  • Bedre samarbeid med medlemslandene er nødvendig for å oppnå bedre ansvarsfordeling, prioritering og arbeidsbelastning. EFSAs og medlemslandenes it-systemer bør harmoniseres bedre for å oppnå økt spredning og bruk av informasjon.

17.09.2012