EFSA bedrer overvåkning og rapportering av Yersinia og VTEC

EUs organ for risikovurderinger på matområdet, EFSA, har publisert to rapporter som skal bidra til bedre overvåkning og rapportering av forekomst av
bakteriene Yersinia (Yersinia enterocolitica) og VTEC
(
verotoksinproduserende Escherichia coli). Begge bakteriene smitter fra dyr til mennesker og kan forårsake sykdom hos mennesker.

Yersinia (Yersinia enterocolitica) smitter i hovedsak fra gris til menneske og kan forårsake sykdommen yersiniose, som gir symptomer som feber, magesmerter og diaré. Yersinose rammer særlig små barn og
ligger på tredjeplass i Europa over de hyppigst rapporterte zoonosene, det vil si sykdommer som smitter mellom dyr og mennesker.

I Norge forekommer Yersinia sjelden i svinekjøtt, men det ble
likevel registrert tre mindre sykdomsutbrudd blant mennesker i 2000 og 2006. I alle tilfellene dreide det seg om smitte via kjøttpålegg.  

VTEC (verotoksinproduserende Escherichia coli), somer en variant av bakterien E. coli, er ikke like utbredt som Yersinia, men kan blant annet gi akutt nyresvikt hos små barn. I Norge forekommer VTEC sjelden i dyrepopulasjonen, men de siste fem årene er det registrert flere alvorlige sykdomsutbrudd blant mennesker, og trenden er økende.

Retningslinjer for prøvetaking og analyser

Rapportene fra EFSA beskriver hvordan data om forekomst av Yersinia
og VTECskal samles inn. Rapportene inneholder også en risikobasert
strategi for prøvetaking som gir detaljer om prøvetakingsfrekvens og –metoder samt spesifikasjoner for hvordan laboratorieanalyser skal utføres.

Hensikten med harmoniseringen er å bidra til at EØS-landene skal kunne
fremskaffe mer relevante og sammenlignbare data slik at EFSA enklere skal kunne analysere forekomsten av sykdom forårsaket av bakteriene Yersina ogVTEC, og finne kildene til eventuelle sykdomsutbrudd.
Harmoniseringen vil også gi en mer kosteffektiv overvåkning.

17.11.2009