EFSA arbeidsgruppe om matkontaktmaterialer som ikke er av plast

EFSA, EUs mattrygghetsorgan, skal sammen med nasjonale eksperter fra EU-landene samle inn og sammenstille tilgjengelig informasjon om sikkerheten av stoffer som benyttes i matkontaktmaterialer som ikke er av plast (f.eks papp og papir, trykkfarger, lim, gummi og keramikk).

Bakgrunnen for dette samarbeidsprosjektet er at det de siste årene har vært flere hendelser der stoffer som brukes i matkontaktmaterialer som ikke er av plast, er vist å migrere over i selve matvaren. Eksempler på dette er at trykkfargestoffer som 4-methylbenzophenone har migrert til frokostblandinger og 2-isopropyl thioxanthone (ITX) til melk og andre drikkevarer.

Et generelt krav i EUs regelverk er at alle materialer som kommer i kontakt med mat ikke skal avgi stoffer til maten i en slik mengde at de kan utgjøre en helsefare.

Det er likevel slik at mange materialtyper, med unntak av plastmaterialer,
enda ikke er detaljregulert i EU/EØS-området. Norge har per i dag nasjonale bestemmelser for både keramikk, glass, gjenstander av metall og ikke-keramiske materialer uten emaljebelegg.

EFSAs arbeidsgruppe skal samle inn informasjon, og identifisere tilgjengelig ekspertise, som er tilgjengelig i de ulike medlemslandene i forbindelse med regelverk og vurdering av stoffer som benyttes i matkontaktmaterialer som ikke er av plast.

Ekspertene skal videre påpeke styrker og svakheter i de ulike tilnærminger som er brukt i risikovurderinger, samt foreslå kriterier for framtidige sikkerhetsvurderinger av denne type materialer.

EFSA har planlagt fire møter arbeidsgruppen i løpet av 2010, hvorav det
første møtet ble avholdt i Parma den 17-18. februar. Det tas sikte på at en
rapport fra arbeidet kan fremlegges for EFSAs direktør i løpet av mars 2011.

Fra Norge deltar VKM-sekretariatets fagkoordinator for Faggruppen for
tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk (Faggruppe 4) som
observatør.

25.03.2010