EFSA-arbeid om bier

EUs mattrygghetsorgan EFSA har satt i gang et omfattende arbeid for å klarlegge årsaker til og utarbeide råd om tiltak mot den omfattende nedgangen av bier i verden.

Som et ledd i arbeidet har EFSA nedsatt en tverrfaglig arbeidsgruppe som har utarbeidet en oversikt over EFSAs risikovurderinger og vitenskapelige uttalelser om bier og bienes helse.

Gruppen har identifisert i alt 355 vitenskapelige utgivelser som er utarbeidet av eller er under utarbeidelse i EFSA. De fleste er knyttet til søknader om godkjenning av plantevernmidler og genmodifiserte organismer.

På dette grunnlaget vil EFSAs eksperter identifisere områder for videre tverrfaglig samarbeid og behov for nye data og forskning i og utenfor EFSA. I tillegg vil de gjennomgå risikovurderinger og forskning om bier fra nasjonale, europeiske og internasjonale organer, slik som EU-kommisjonen og OECD.

EFSA mener at det er på tide med et mer integrert og tverrfaglig arbeid for å beskytte bier og det økosystemet som biene gir mennesker. Det vises til at mye er oppnådd. EFSA har utført et betydelig arbeid med risikovurderinger og overvåkning av bier.

Det er også oppnådd enighet blant forskere om at det er sammensatte årsaker til nedgangen i biekolonier, og at en rekke faktorer til sammen kan påvirke bestanden av bier.

Utregninger viser at om lag 80 prosent av de 264 kulturplantene som blir nyttet i europeisk landbruk er direkte avhengig av bestøvning ved hjelp av innsekter, først og fremst bier. Innsekter er således avgjørende for å opprettholde matproduksjonen og mangfoldet av plantearter. Den økonomiske innsatsen til bier og humler er anslått til milliarder av dollar.

Les mer om EFSAs arbeid innen biehelse.

21.11.2012