Dioksiner og dioksinliknende PCB: tolerabelt inntak er oppdatert

EFSA har bekreftet konklusjonen fra tidligere vurderinger om at eksponering for dioksiner og dioksinliknende PCB fra kosten er bekymringsfull. Data fra europeiske land indikerer at EFSAs nye tolerable inntak overskrides i alle aldersgrupper.

Dioksiner og dioksinlignende PCB er giftige kjemikalier som forblir i miljøet i mange år og hoper seg opp i næringskjeden, vanligvis i fettvev hos dyr. Mengdene i mat og fôr har sunket i løpet av de siste 30 årene, takket være innsats fra offentlige myndigheter og industri.

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, har ferdigstilt sin første omfattende oversikt over hvilken risiko dioksiner og dioksinliknende PCB i mat og fôr utgjør for human helse og dyrehelse. Risikovurderingen er gjort etter forespørsel fra EU-kommisjonen, som en oppfølging av EFSAs oversikt om tolerable inntaksnivåer satt av ulike vitenskapelige organisasjoner i 2015 Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.. EFSAs Panel on Contaminants in the Food Chain, CONTAM,har utførtarbeidet.


Nytt tolerabelt inntak

Risikovurderingen er basert på effekter sett hos mennesker, med støtte fra resultater fra tester i forsøksdyr. EFSA har diskutert den vitenskapelige tilnærmingen, inkludert bruken av humanstudier, med nasjonale partnere i europeiske land for å bedre forståelsen av metodene og data som er benyttet i vurderingen.

-EFSA har satt et nytt tolerabelt ukentlig inntak (TWI) for dioksiner og dioksinliknende PCB i mat på 2pikogram per kilo kroppsvekt, sier Ron Hoogenboom, medlem av CONTAM-panelet og leder av arbeidsgruppen bak risikovurderingen.

Ett pikogram er 0,000 000 000 001 gram (10−12 gram).

Det nye tolerable inntaket er sju ganger lavere enn det som ble satt i 2001 av EU-kommisjonens tidligere vitenskapelige komité for mat.

-De viktigste årsakene til lavere inntaksnivå er nye data om toksisiteten til disse stoffene fra befolkningsundersøkelserog dyreforsøk, og bedre modeller for å kunne forutsi nivåer av stoffene i menneskekroppen over tid, sier Hoogenboom.

Redusert sædkvalitet

-Det nye tolerable inntaket beskytter mot redusert sædkvalitet, som er den helseskaden som er sett på lavest nivå av disse kontaminantene i blod hos mennesker, tilføyer Hoogenboom.

Det nye tolerable inntaket beskytter også mot andre effekter som er observert i befolkningsstudier: lavere kjønnsratio, dvs. lavere antall nyfødte gutter i forhold til nyfødte jenter, høyere nivåer av tyreoidstimulerende hormon hos nyfødte, og forstyrrelser i utvikling av tannemalje.

Eksponering hos alle aldersgrupper overskrider TWI

Fisk, spesielt fet fisk, ost og kjøtt er de viktigste kildene til gjennomsnittlig eksponering for dioksiner og dioksinliknende PCB fra kosten i europeiske land. Det gjelder de fleste aldersgrupper.

-Gjennomsnittlig og høy eksponering var henholdsvis opp til fem og 15 ganger høyere enn det nye tolerable inntaket hos ungdom, voksne og eldre. Småbarn og barn opp til ti år hadde samme grad av overskridelse av tolerabelt inntak, sier Hoogenboom.

EFSAs anbefalinger

-Overskridelsene er bekymringsfulle, men toksisiteten av den mest skadelige dioksinliknende PCB-en kan være overvurdert, sier Hoogenboom.

–Når vi skal beregne toksisitet hos slike stoffer, bruker vi internasjonalt anerkjente verdier kjent som «toksikologiske ekvivalentfaktorer» (TEF). EFSA vil støtte en gjennomgang av både dioksin og dioksinliknende PCB i lys av nye vitenskapelige data. Dersom en slik gjennomgang bekrefter lavere toksisitet, vil det kunne redusere bekymringen.

Oppfølging av EFSAs vurdering

For å trygge forbrukerne, vil EU-kommisjonen og medlemslandene i EU diskutere tiltak for å håndtere risiko fra dioksiner og dioksinlignende PCB, på bakgrunn av EFSAs vitenskapelige råd.

Les risikovurderingen om dioksiner og dioksinliknende PCB. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Les presentasjoner fra EFSAs informasjonsmøte om risikovurderingen av dioksiner og dioksinliknende PCB. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. 

Om dioksiner

Dioksiner er uønskede bi-produkter som dannes fra termiske og industrielle prosesser. PCB hadde tallrike bruksområder i industrien inntil det ble forbudt i EU på 1980-tallet. Tolv PCB er referert til som dioksinlignende PCB fordi de har liknende toksiske egenskaper som dioksiner.

Les mer om dioksiner og PCB på EFSAs sider Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..

Nytte- og risikovurderinger fra VKM

Vitenskapskomiteen for mat og miljø har gjort flere risikovurderinger som også omfatter dioksiner.EFSAs nye resultater kan påvirke konklusjonene i disse vurderingene.

Det gjelder blant annet nytte- og risikovurdering av fisk i norsk kosthold fra 2014.

-Mens EFSA i sin nye rapport har gjort en risikovurdering av en gruppe miljøgifter, altså dioksiner og dioksinlignende PCB som finnes i mange matvarer, har VKM gjort en nytte- og risikovurdering av alle stoffer i blant annet fisk. Det vil si at vi har veid risikoen for å få i seg skadelige stoffer/miljøforurensninger ifisk opp mot den ernæringsmessige nytten av fisk, sier Jan Alexander, leder av hovedkomiteen i VKM.

-Det er ikke gitt at ny grenseverdi for ett stoff endrer helhetsvurderingen i alle konklusjonene. VKM vil gjøre en ny nytte- og risikovurdering av fisk og en risikovurdering av dioksiner i mat og er i dialog med Mattilsynet om de to oppdragene. Mattilsynet har for tiden bestilling vedrørende risikovurderingen av dioksiner i mat ute på høring på mattilsynet.no, sier Jan Alexander.

Alexander legger til at det er gledelig med ny kunnskap.

-I tillegg til ny kunnskap om dioksin viser EFSA-rapporten at vi også har fått ny kunnskap om en av de dioksinliknende PCB'ene som indikerer at vi har overvurdert toksisiteten betydelig, dvs. den er mindre farlig enn vi trodd. Dette vil få betydning for hvordan vi skal vurdere totaleksponeringen for dioksiner og dioksinliknende PCB.

-Det er behov for en revurdering av hvordan man best summerer dioksiner og dioksinliknende PCB. Dette er noe WHO utarbeider.