Bier og insektmidler: EFSA har publisert nye retningslinjer

EFSA har utarbeidet nye retningslinjer for vurdering av risiko for bier og humler ved bruk av insektmidler. Den tidligere vurderingen tok ikke hensyn til risiko knyttet til gjentatt eksponering for insektmidler, eller risiko for larver.

De nye retningslinjene utfyller EFSAs tidligere vurdering for bier, i tillegg til at retningslinjer for mørk jordhumle og årevinge er lagt til. Det foreslås også en ny metode for å vurdere om det mulige skadenivå som plantevernmidler kan påføre bier er akseptabelt. 

EFSAs nye strategidokument gir oppdaterte råd til dem som er involvert i vurdering av insektmidler, inkludert industri og offentlige etater. 

Europakommisjonen har etterspurt nye retningslinjer i forbindelse med et pågående arbeid med å beskytte bier i Europa. Det er i dag stor bekymring for nedgangen i antall bier i flere deler av verden. 

Det spekuleres i flere mulige årsaker til denne nedgangen, blant annet virus, parasitter, insektmidler, klimaendringer og mulige effekter av genmodifiserte organismer. Nedgangen skaper bekymring fordi bier, og spesielt honningbier, spiller en viktig rolle i pollinering av et bredt spekter vekster og ville planter. 

EFSAs eksperter har utarbeidet en modell for å vurdere risiko ved eksponering av bier for lave, ikke-dødelige konsentrasjoner, men konkluderer samtidig med at mer kunnskap er nødvendig for å kunne vurdere hva dette betyr for det som skjer i en biekoloni.

Les mer på EFSAs nettsider 

09.07.2013