Antall rapporterte tilfeller av Salmonella øker i Europa

Etter flere år med nedgang, øker omfanget av Salmonella Enteridis i Europa. Det viser den årlige rapporten om næringsmiddelbårne infeksjonssykdommer fra den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) og det europeiske senter for forebygging av og kontroll med sykdommer (ECDC).

Salmonella Enteritidis er en infeksjonssykdom (zoonose) som kan smitte mellom dyr og mennesker.

I Europa økte antallet rapporterte tilfeller av sykdommen hos mennesker med tre prosent fra 2014 til 2016. Forekomsten blant verpehøns økte også i samme periode.

I Norge er antall rapporterte tilfeller hos mennesker det laveste på 20 år. Forekomsten hos norske fjørfe er også svært lav. Salmonella påvises bare unntaksvis i norske slaktekylling- og verpehønsflokker.

Campylobacter

Antall rapporterte tilfeller av Campylobacter har økt med 6,1 prosent sammenlignet med 2015.

Bakterien regnes i dag som en av de vanligste årsakene til diaré forårsaket av bakterier i Norge og Europa. Bakterien finnes først og fremst i kylling og kyllingkjøtt. Nivåene av Campylobacter i kyllingkjøtt er høye i EU.

I Norge har forekomsten i kyllingkjøtt vært lav, selv om antall flokker med slaktekylling som var positive for Campylobacter økte i 2016.

Listeriabakterier

Infeksjoner med listeriabakterie (listeriose) fortsatte å stige i 2016. Det ble rapportert om 2 536 tilfeller, som er en økning på 9,3 prosent fra 2015. 97 prosent av de rapporterte tilfellene av listeriose førte til sykehusinnleggelse, og det ble rapportert om 247 dødsfall.

Listeriose er sjeldent, men kan gi alvorlig sykdom hos risikogrupper.

Listeriabakterien forekommer oftest i kjøtt, melkeprodukter og rå grønnsaker. Den smitter vanligvis ved inntak av forurenset, spiseklar mat, det vil si mat som ikke må varmebehandles.

Du kan lese mer på EFSAs sider. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Risikovurdering av Listeria

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) skal vurdere hvilken risiko listeriabakterier i fiskevarer, kjøttvarer, melkeprodukter og frukt, bær og grønnsaker utgjør for utsatte grupper.

Risikovurderingen skal etter planen publiseres i juni 2018.