Afrikansk svinepest: vurderer tiltak for å forebygge spredning

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, har identifisert strategier for å kontrollere villsvinbestanden i ulike stadier av en epidemi av afrikansk svinepest (ASF): hva skal gjøres før, under og etter. Villsvin er kjent for å spille en viktig rolle i spredning av sykdommen.

Eksperter fra EFSA har vurdert hvor tett villsvinpopulasjonen er i Europa. De har også vurdert hvilke tiltak som må settes i verk for å redusere antall villsvin og for å holde syke villsvin unna friske. EFSA har også identifisert måter å oppdage sykdommen tidlig på.

Tiltak for å redusere risikoen for utbrudd

I følge EFSA bør det settes i verk tiltak som intensiv jakt og å ikke mate villsvin. Når en epidemi pågår, bør aktiviteter som fører til at villsvin flytter seg over større områder unngås .

Viktig med dialog for å øke beredskapen

EFSA fremhever at det er viktig at alle involverte interessenter er i jevnlig dialog for å øke beredskapen.

Behov for mer sammenliknbare data

EFSA understreker at det er behov for å harmonisere måten informasjon om villsvin er samlet inn i EU slik at det er mulig å sammenlikne dataene.

For å fylle kunnskapshullene om villsvin, finansierer EFSA prosjektet ENETWILD Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.. Prosjektet har som mål å samle og harmonisere data om villsvin i Europa.

Les mer om tiltak for å forebygge spredning av afrikansk svinepest på EFSAs sider. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Villsvinpopulasjonen i Norge – konsekvenser for helse og miljø

Villsvinpopulasjonen i Norge vil sannsynligvis vokse og spre seg til nye områder i løpet av få år, dersom det ikke settes inn drastiske tiltak.

Det konkluderer VKM etter å ha vurdert konsekvenser for miljø og helse dersom villsvin etablerer seg i Norge. Vurderingen er gjort på oppdrag for Mattilsynet og Miljødirektoratet.

Les mer om villsvinpopulasjonen i Norge og konsekvenser for helse og miljø.