Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Om VKM > Arbeid for VKM > Slik foregår oppnevningen

Slik foregår oppnevningen av medlemmer til Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Slik er prosessen for oppnevning av eksperter for å ivareta VKMs oppdrag for Mattilsynet og Miljødirektoratet.

Søknad

Neste oppnevning er i 2018.

Søknadsmottak

Søknadene vil bli sortert og systematisert av sekretariatet de første dagene etter fristens utløp. Deretter videresendes alle søknader til en bedømmelseskomité.

Bedømmelseskomité

Alle søknader sendes til vurdering av en bedømmelseskomité bestående av eksperter med bred kompetanse og erfaring. Alle søkere til VKM bedømmes av to eksperter. Beslutning om kandidatens kvalifikasjoner tas av bedømmelseskomiteen i plenum.

Bedømmelseskomiteen vil vurdere søkerne etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

• Dokumentert relevant, vitenskapelig ekspertise og erfaring av nyere dato
• Kompetanse når det gjelder risikovurderinger innen vitenskapskomiteens ansvarsområde
• Erfaring i å gi vitenskapelige råd nasjonalt og/eller internasjonalt
• Erfaring fra tverrfaglig samarbeid
• Erfaring fra å lede/organisere vitenskapelig arbeid, komiteer, arbeidsgrupper eller liknende

Sekretariatets forslag til sammensetning av komité

Søkere som bedømmelseskomiteen har funnet kvalifisert, vil bli vurdert for innplassering i nye faggrupper av sekretariatet.

Sekretariatet vil ta hensyn til disse kriteriene ved innplassering av kandidatene:

• Hensiktsmessig fordeling av fagområder og erfaring (unngå overlapp og huller)
• Hensiktsmessig fordeling mellom spisskompetanse og overordnet, helhetlig kompetanse i forhold til hovedkomiteens og faggruppenes ansvarsområder
• Best mulig geografisk fordeling dersom faglige kvalifikasjoner hos søkerne er oppfylt
• Minst 40 % representasjon av hvert kjønn i hver faggruppe dersom faglige kvalifikasjoner hos søkerne er oppfylt
• Oppbygging av norske kunnskapsmiljøer på VKMs område
• Kjennskap til norske forhold
• Tid og kapasitet til VKM-arbeid (herunder utarbeidelse av tekstbidrag, forarbeid/etterarbeid til møter og deltakelse på møter).

Sekretariatet vil også foreslå faggruppeledere ut fra disse tilleggskriteriene:

• Lang og bred vitenskapelig erfaring på relevante fagområder
• Dokumenterte lederegenskaper
• Tid og kapasitet til ledervervet

Sekretariatets forslag sendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Helse- og omsorgsdepartementet utnevner Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Sekretariatets forslag er et innspill til departementet. Departementet utnevner de nye faggruppene i VKM.