Hopp til innhold Hopp til søk
Sluttbehandling av dyrkingssøknad C/ES/01/01 - genmodifisert mais 1507
Sluttbehandling av dyrkingssøknad C/ES/01/01 - genmodifisert mais 1507
Foto: iSTock Photo
Kan dyrking av den insektresistente og herbicidtolerante maislinjen 1507 ha negative effekter på det biologiske mangfoldet i Norge? Dette skal Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdere i ett nytt oppdrag fra Miljødirektoratet.

I august 2014 leverte VKM en helse- og miljørisikovurdering av maislinjen 1507 til dyrking, og til bruk som mat og fôr. Miljødirektoratet ber nå VKM om å oppdatere denne risikovurderingen etter dagens kunnskap for bruksområdet dyrking. Det skal legges særlig vekt på særnorske forhold i miljørisikovurderingen.

Den genmodifiserte maisen 1507 er godkjent til import, videreforedling og til bruk som mat og fôr i EU. En søknad om godkjenning av maisen til dyrking har vært til behandling i EU-systemet siden 2001. En godkjenning av 1507 til dyrking er forventet i løpet av 2017. VKMs oppdrag er et ledd i Miljødirektoratets forberedelser til en sluttbehandling av søknaden i Norge.

I motsetning til konvensjonelt foredlede maissorter inneholder den genmodifiserte maislinjen et cry1F-gen fra jordbakterien Bacillus thuringiensis var. aizawai. Cry1F-proteinet som uttrykkes gjør maisplantene resistente mot enkelte arter i sommerfuglordenen Lepidoptera, eksempelvis maispyralide (Ostrinia nubilatis) og enkelte arter i slekten Sesamia. Ingen av disse målorganismene er rapportert som skadegjørere i mais i Norge.

I tillegg til insektresistensen er maislinjen 1507 tolerant mot ugrasmidler som inneholder virkestoffet glufosinat-ammonium. Glufosinat-ammonium er trukket fra det europeiske markedet på grunn av negative helse- og miljøeffekter. Bruk at dette ugrasmiddelet i praktisk dyrking omfattes ikke av bruksområdet for søknaden. Potensielle helse- og miljøeffekter som følge av sprøyting med preparater med glufosinat-ammonium blir derfor ikke vurdert av VKM.

VKMs faggruppe for genmodifiserte organismer er ansvarlig for risikovurderingen.

Rapporten skal etter planen publiseres i mai 2017.

10.02.2017

 

Vurdering under arbeid

Kontaktinformasjon

Merethe Aasmo Finne
Prosjekteier miljø
Tlf. 21 62 28 16
merethe.aasmo.finne@vkm.no

 

Nana Asare
Prosjektleder og koordinator for faggruppen for mikrobiell økologi
Tlf. 21 62 28 23
nana.asare@vkm.no