Hopp til innhold Hopp til søk
Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen MON 87427 x MON 89034 x MIR162 x NK603 (EFSA-GMO-NL-2016-131)
Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen MON 87427 x MON 89034 x MIR162 x NK603 (EFSA-GMO-NL-2016-131)
Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet vurdert den genmodifiserte maisen MON 87427 x MON 89034 x MIR162 x NK603 med hensyn på helse- og miljørisiko. Maisen er søkt godkjent til import, videreforedling og til bruk som mat og fôr i EØS-området.

VKMs kommentarer til høringen av mais MON 87427 x MON 89034 x MIR162 x NK603 er utarbeidet etter en gjennomgang og vurdering av dokumentasjon fra søker og relevant uavhengig vitenskapelig litteratur.

Når et selskap søker om godkjenning av en genmodifisert organisme, sendes søknaden til kompetente myndigheter i et medlemsland i EU. Medlemslandet videresender søknaden til EUs myndighet for næringsmiddeltrygghet – European Food Safety Authority, EFSA. EFSA sender søknaden på tre måneders offentlig høring i EU- og EØS-landene. Norge kan delta i høringsrunden og kan gi innspill til søknaden. EFSA ferdigstiller sin risikovurdering basert på dokumentasjon fra søker, innspill fra medlemslandene, uavhengig litteratur etc. Risikovurderingen oversendes EU-kommisjonen.

Etter en eventuell godkjenning i EU får VKM i oppdrag å utarbeide en endelig helse- og miljørisikovurdering av den genmodifiserte organismen.

Genmodifisert mais MON 87427 x MON 89034 x MIR162 x NK603 har økt toleranse overfor ugrasmidler med virkestoffet glyfosat, og er motstandsdyktig mot enkelte skadeinsekter i ordenen Lepidoptera (sommerfugler).

Innspillet ble sendt til EFSA 12. september.

Publisert 13.09.2016. Oppdatert 20.10.2016

Vurderingen ble publisert: 13.09.2016

Kontaktinformasjon

Anne Marthe Jevnaker
Koordinator, Faggruppen for genmodifiserte organismer
Tlf. 21 62 28 05