Hopp til innhold Hopp til søk
Vurdering av helserisikoen ved radioaktivitet i maten
Vurdering av helserisikoen ved radioaktivitet i maten
Mattilsynet ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å vurdere hvilken helserisiko inntak av radioaktive stoffer fra mat utgjør for ulike befolkningsgrupper i Norge. Mattilsynet vil bruke risikovurderingen til å revidere grenseverdiene for radioaktive stoffer i mat og drikkevann, og grensene for når det bør settes inn tiltak.

Ulykken ved atomkraftverket i Tsjernobyl i 1986 førte med seg store mengder radioaktiv forurensning til Norge. Ifølge Mattilsynet er det fortsatt behov for tiltak og målinger for å redusere mengden radioaktivitet som nordmenn utsettes for.

Ifølge Mattilsynet var Fukushima-ulykken i Japan i 2011 en påminnelse om at hendelser fortsatt skjer og påvirker oss. Derfor må regelverket, beredskapen og overvåkningssystemene være oppdatert og tilpasset nye situasjoner.

Les mer om Tsjernobyl-ulykken på Miljøstatus.no > 

Radioaktive stoffer

Radioaktive stoffer består av atomer med ustabile atomkjerner som sender ut ioniserende stråling. Noen av de radioaktive stoffene i miljøet er naturlig til stede i naturen, mens andre er sluppet ut som følge av menneskelige aktiviteter. Cesium-137, som fortsatt finnes i næringskjeden etter Tjernobyl-ulykken, er eksempel på et menneskeskapt radioaktivt grunnstoff.

Les mer om radioaktive stoffer på Miljøstatus.no >

Helseeffekter av radioaktivitet

Radioaktive stoffer i matvarer tas i større eller mindre grad opp i kroppen. Den viktigste helseeffekten av å innta radioaktive stoffer i lave mengder er økt fare for utvikling av forskjellige kreftformer. Dette skyldes at strålingen kan skade arvematerialet (DNA) i cellekjernene.

Les mer om helseeffekter av radioaktivitet på Folkehelseinstituttet.no >

Grenseverdier for radioaktivitet i mat

Etter Tsjernobyl-ulykken fastsatte EU grenseverdier for hvor mye radioaktivitet som er tillatt i landbruksprodukter.
Mengden radioaktivitet i mat angis i måleenheten becquerel. Grenseverdiene gjelder for summen av de radioaktive stoffene Cesium-134 og Cesium-137:

  • Melk og barnemat: 370 becquerel per kilo
  • Andre matvarer: 600 becquerel per kilo

I Norge gjelder de samme grenseverdiene, med et unntak for tamrein, vilt og vill ferskvannsfisk som har en grenseverdi på 3000 becquerel per kilo.

Grenseverdiene skal sørge for at befolkningen ikke får for høye stråledoser. Det er det totale årlige inntaket av radioaktivt cesium som betyr noe for stråledosene. Derfor kan grenseverdiene settes noe høyere for matvarer som det gjennomgående omsettes og spises mindre av. Det er utarbeidet egne kostholdsråd for de som spiser mye viltkjøtt og ferskvannsfisk eller plukker mye sopp og bær i områder som fikk mye radioaktivt nedfall fra Tsjernobyl-ulykken.

Les mer om kostholdsrådene på Matportalen >

Les mer om grenseverdier for mat på nettsidene til Statens Strålevern >

Tidligere vurderinger av helsefare i Norge

Mattilsynet og Strålevernet vurderte senest i 2008 grenseverdiene for næringsmidler i Norge.
Konklusjonen var at det er helsemessig akseptabelt å opprettholde unntaket på 3000 becquerell per kilo for reinsdyrkjøtt og ferskvannsfisk. Ifølge Mattilsynet er målet på sikt å senke grenseverdien for reinsdyrkjøtt til nivåene for EUs grenseverdier.

Oppdrag

Mattilsynet skal gjennomgå grenseverdiene for radioaktivitet i mat og drikkevann. Mattilsynet skal videre revidere grensene for når det bør settes inn tiltak for å redusere mengdene av radioaktivitet. Mattilsynet ber derfor VKM om å vurdere hvilken helserisiko inntak av dagens nivåer av radioaktive stoffer fra mat utgjør for ulike befolkningsgrupper i Norge. I tillegg ønsker Mattilsynet at VKM vurderer hvor egnet beredskapsgrenseverdiene som benyttes i EU er for norske forhold ved en eventuell hendelse.

Risikovurderingen vil utgå fra VKMs hovedkomité. VKM forventer å publisere risikovurderingen 23. august 2017.

07.07.2016

Vurdering under arbeid

Kontaktinformasjon

Carola Rosseland, prosjektleder
Tlf 21 62 28 13
Carola.rosseland@vkm.no

 

Ingrid Margaretha Høie, kommunikasjonssjef
Tlf 21 62 28 09
Ingrid.hoie@vkm.no