Hopp til innhold Hopp til søk

Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

    

Alle meldinger

EFSAs rapporter om arsen i mat

EFSAs rapporter om arsen i mat

Det beregnete inntaket av uorganisk arsen blant folk er i verste fall så høyt at det ikke kan utelukkes at det vil kunne utgjøre en helserisiko, konkluderer den europeiske myndigheten for næringsmiddeltrygghet, EFSA, i en risikovurdering i 2009. Oppdaterte beregninger i 2014 viste lavere eksponering for uorganisk arsen
[01.07.2015] Les mer
Svenske matmyndigheter advarer mot bly i viltkjøtt

Svenske matmyndigheter advarer mot bly i viltkjøtt

Det svenske Livsmedelsverket publiserer i dag en undersøkelse som viser at man risikerer å få i seg skadelige mengder bly, dersom man ikke skjærer vekk nok kjøtt rundt skuddkanalen. Konklusjonen er i tråd med risikovurderingen som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gjorde for Mattilsynet i 2013.
[07.10.2014] Les mer
Mattilsynet med råd om konsum av hjorteviltkjøtt skutt med blyholdig ammunisjon

Mattilsynet med råd om konsum av hjorteviltkjøtt skutt med blyholdig ammunisjon

Mattilsynet har i dag offentliggjort råd om konsum av hjorteviltkjøtt skutt med blyholdig ammunisjon basert blant annet på risikovurderingen som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) publiserte før sommeren.
[29.08.2013] Les mer
EFSA skal utarbeide sin første fullstendige risikovurdering av akrylamid

EFSA skal utarbeide sin første fullstendige risikovurdering av akrylamid

EUs mattrygghetsorgan, EFSA, melder at de for første gang skal foreta en fullstendig risikovurdering av potensielle helseskader ved eksponering for akrylamid gjennom mat. Det er planlagt at et utkast til vurderingen skal legges ut til åpen høring i midten av 2014. Den endelige risikovurderingen er planlagt ferdigstilt i første halvdel av 2015.

[15.07.2013] Les mer
Åpent presentasjonsmøte av VKMs risikovurdering av bly i hjortevilt skutt med blyholdig ammunisjon

Åpent presentasjonsmøte av VKMs risikovurdering av bly i hjortevilt skutt med blyholdig ammunisjon

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) overleverer en risikovurdering om blyinntak gjennom å spise kjøtt og kjøttprodukter fra hjortevilt til Mattilsynet tirsdag 18. juni.
[12.06.2013] Les mer
Undersøkelse av bly i blod fra det svenske Livsmedelsverket

Undersøkelse av bly i blod fra det svenske Livsmedelsverket

I en studie gjennomført av det svenske Livsmedelsverket fant man at til tross for at blyinnholdet i svenskenes blod har sunket, ligger innholdet på nivåer der man ikke kan utelukke effekter på helsen. Personer som ofte spiser viltkjøtt har høyere innhold av bly i blodet enn andre. Studien blir omtalt i VKMs risikovurdering av bly i hjorteviltkjøtt, som publiseres i løpet av våren 2013.
[19.04.2013] Les mer
EU-kommisjonen ber EFSA og EMA risikovurdering av fenylbutazon i hestekjøtt

EU-kommisjonen ber EFSA og EMA risikovurdering av fenylbutazon i hestekjøtt

EU-kommisjonen har bedt EUs mattrygghetsorgan EFSA og EUs legemiddelverk EMA om å vurdere hvorvidt rester av legemiddelet fenylbutazon i hestekjøtt kan være skadelig for konsumenter av slikt kjøtt.
[07.03.2013] Les mer
Analyse av blyinnhold blodet i norske familier som spiser mye elg- og hjortekjøtt

Analyse av blyinnhold blodet i norske familier som spiser mye elg- og hjortekjøtt

Folkehelseinstituttet (Fhi) har i samarbeid med Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) analysert blyinnhold i blodet til norske familier som spiser mye elg- og hjortekjøtt. Resultatene vil bli nærmere vurdert i en risikovurdering som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gjør av mulig helsefare ved konsum av kjøtt fra hjortevilt felt med blyholdig ammunisjon.

[20.11.2012] Les mer
Risikovurdering av bromerte flammehemmere

Risikovurdering av bromerte flammehemmere

På oppdrag fra EU-kommisjonen har EUs mattrygghetsorgan EFSA gjort en risikovurdering av bromerte flammehemmere i gruppen polybromerte difenyletere (PBDE) i mat.
[01.08.2011] Les mer
EFSAs vurdering av bisfenol A forventes ferdig i september 2010

Bisfenol A:

EFSAs vurdering av bisfenol A forventes ferdig i september 2010

EFSA, EUs mattrygghetsorgan, tar sikte på å ferdigstille sin pågående vurdering av bisfenol A i september 2010. EFSA vil da kunne gi EU-kommisjonen en oppdatert oversikt om mulig helserisiko forbundet med stoffet, som blant annet brukes i tåteflasker.
[09.07.2010] Les mer
EFSA leverer risikovurdering av vulkansk aske

EFSA leverer risikovurdering av vulkansk aske

EU-kommisjonen har bedt EFSA, EUs mattrygghetsorgan, om å vurdere mulig helserisiko for mennesker og dyr gjennom mat/fôr og drikkevann dersom det oppstår en situasjon med betydelig nedfall av aske over Europa som følge av vulkanutbruddet på Island.
[03.05.2010] Les mer
EFSA har vurdert helsekonsekvenser av bly i mat

EFSA har vurdert helsekonsekvenser av bly i mat

Blynivåene de fleste voksne europeere eksponeres for innebærer lav til ubetydelige helserisiko, men det kan ikke utelukkes at bly kan ha en liten effekt på utviklingen av nervesystemet hos små barn. Dette er konklusjonen i en vurdering av helserisiko av bly i mat som EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har gjort på oppdrag for EU-kommisjonen.
[21.04.2010] Les mer
VKM svarer på spørsmål fra Klif

VKM svarer på spørsmål fra Klif

Klima- og forurensningsdirektoratet, Klif (tidligere Statens forurensningtilsyn, SFT) har stilt tre faglige spørsmål knyttet til vurderingen av nonyl- og oktylfenol og deres etoksilater i VKMs risikovurdering ”Risk assessment of contaminants in sewage sludge applied on Norwegian soils”.
[20.04.2010] Les mer
EFSA senker det tolerable inntaksnivået for melamin

EFSA senker det tolerable inntaksnivået for melamin

EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har senket det tolerable daglige inntaket (TDI) for melamin, ettersom nye analyser tilsier at stoffet kan ha skadelig effekt på nyrene ved lavere inntaksnivåer enn det som tidligere er antatt.
[14.04.2010] Les mer
EFSA har fastsatt et lavere tolerabelt inntak for kadmium i mat

EFSA har fastsatt et lavere tolerabelt inntak for kadmium i mat

EFSA har senket nivået for hvor det ikke forventes å oppstå uønskede helseeffekter (tolerablt ukentlig inntak - TWI) for kadmium til 2,5 mikrogram per kilo koppsvekt basert. Gjennomsnittlig inntak av kadmium fra mat i de europeiske landene ligger rundt dette nivået.
[23.03.2009] Les mer