Hopp til innhold Hopp til søk

Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

    
Risikovurdering av PAH i skjell
Risikovurdering av PAH i skjell
Foto: iStockphoto

Stoffgruppen PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner) omfatter blant annet flere mutagene forbindelser, slik som benzo[a]pyren (BaP). BaP kan brukes som en indikatorsubstans for mulig helseskade ved PAH-eksponering.

Siden BaP er gentoksisk er det ikke mulig å identifisere noen terskelverdi, det vil si at enhver dose kan medføre helseskade. Det er derfor et førende prinsipp innen risikovurdering at inntaket av slike stoffer bør være så lavt som rimelig mulig.

En metode for å risikovurdere slike stoffer er å bruke eksperimentelle data til å ekstrapolere seg fram til doser der risikoen er så lav at den kan anses å være neglisjerbar.

En dose som ved daglig eksponering gjennom hele livet maksimalt gir en kreftrisiko på 1 krefttilfelle per 100.000 innbygger i løpet av 70 år har vært benyttet som et neglisjerbart nivå. Hvilket risikonivå som skal regnes som akseptabelt er imidlertid en politisk beslutning.

I Norge og Europa forøvrig er det er knyttet meget stor usikkerhet til eksponering for BaP via mat. Det er i dag ikke mulig å fastslå noen eksakt verdi for inntak av BaP, og beregningene som er gjort for den norske befolkningen er mest sannsynlig en underestimering av det faktiske inntaket.

Faggruppen har beskrevet tre forskjellige metoder for å risikovurdere BaP i skjell som gir noe ulike nivåer for hva som kan aksepteres av BaP-nivåer i skjell.

Faggruppen kan på det nåværende tidspunkt ikke konkludere med hvilken av disse metodene som gir best uttrykk for risiko etter BaP eksponering, men har ut fra en helhetsvurdering kommet fram til følgende:

Bakgrunnsnivået av BaP i skjell i Norge er opp til 1 ng/g. Det å spise skjell med et BaP-innhold over bakgrunnsnivået vil medføre en økt eksponering for BaP, spesielt blant de som spiser mye skjell. Inntak av skjell som er klart kontaminerte (>10 ng BaP/g), representerer en vesentlig tilleggseksponering. Leilighetsvis konsum av skjell som har lav kontamineringsgrad (>1-10 ng BaP/g) vil medføre svært liten tilleggsrisiko, men risikoen øker ettersom kontamineringsgraden i skjell øker.

Publisert: 06.01.2006

Vurderingen ble publisert: 06.01.2006

Kontaktinformasjon

Edel Holene
Koordinator for faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester
Tlf. 21 62 28 05
edel.holene@vkm.no