Hopp til innhold Hopp til søk
Risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Vertimec - abamektin
Risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Vertimec - abamektin
Foto: iStockphoto
I forbindelse med Mattilsynets vurdering av søknader om godkjenning av plantevernmidler, har Faggruppe 2 i VKM fått i oppdrag å gjøre en risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Vertimec. Risikovurderingen skal omhandle eventuelle skadevirkninger overfor mennesker, husdyr, dyre- og planteliv, biologisk mangfold, samt miljøet for øvrig.

Vertimec er et nytt preparat som inneholder et nytt virksomt stoff, abamektin. Preparatet har imidlertid vært tillatt brukt på dispensasjon mot spesifikke skadegjørere i prydplanter i veksthus siden 1998. Søkt bruksområde er amerikansk blomstertrips, minerfluer, spinnmidd og dvergmidd i prydplanter i veksthus, og jordbærmidd i jordbær på friland.

Risikovurderingen av preparatet ble behandlet og vedtatt av Faggruppe 2 på et møte 14. juni 2005. I tillegg til faggruppens medlemmer deltok fem ad hoc-eksperter i vurderingen. 

Det er VKM Faggruppe 2 sin oppfatning at: 

1) Vertimec ikke medfører økt risiko for human helse og dyrehelse gitt at preparatet anvendes i henhold til anbefalt dosering og bruk av egnet verneutstyr i henhold til bruksrettledningen. 

2) Miljøeffektene av den omsøkte bruk av Vertimec i jordbær på friland gir generelt grunn til noe bekymring, og betydelig bekymring ved tilfeller av høy avrenning. Omsøkt bruk av Vertimec i drivhus ventes ikke å medføre vesentlig spredning og risiko for effekter i miljøet.

Risikovurderingen ble publisert: 08.07.2005

Vurderingen ble publisert: 08.07.2005

Kontaktinformasjon

Edgar Rivedal

Koordinator for VKMs faggruppe for plantevernmidler
Tlf. 21 62 28 20
edgar.rivedal@vkm.no

Astrid Bjerkås
Kommunikasjonsrådgiver i VKM 
Tlf. 94 24 60 55 
astrid.bjerkas@vkm.no