Hopp til innhold Hopp til søk
Helserisikovurdering av pyretriner i hobbypreparater
Helserisikovurdering av pyretriner i hobbypreparater
Foto: iStockphoto

Faggruppen for plantevernmidler har på oppdrag fra Mattilsynet gjort en helserisikovurdering av en rekke hobbypreparater med pyretriner som virksomt stoff med fokus på om nye innleverte studier tilstrekkelig belyser måten pyretriner gir kreft på, og eventuell relevans for mennesker. Preparatene er i bruk mot skadedyr i grønnsaker, frukt, bær og prydplanter både inne og utendørs.

Det er VKM Faggruppe 2 sin oppfatning at:

1) Pyretriner (pyretrum-ekstrakt) gir svulster i skjoldbruskkjertel, lever og hud hos rotte, samt i lunge hos mus ved ikke-gentoksiske mekanismer.

2) Pyretriner er funnet å gi reduksjon i T4/T3 nivå og økning i TSH nivå, noe som kan tyde på at skjoldbruskkjertel-svulstene induseres ved en mekanisme som er lite relevant for mennesker.

3) Virkningsmekanismen for utvikling av leversvulster er uklar. Relevans for mennesker kan derfor ikke utelukkes. Faggruppen mener at argumentet om fenobarbital-liknende virkningsmekanisme foreslått av tilvirker som skulle utelukke relevans for mennesker ikke er tilstrekkelig som begrunnelse. Studier har vist mangel på sammenheng mellom induksjon av leverenzymer og svulster.

4) Hudsvulstene er klassifisert som keratoakantomer, en ikke uvanlig krefttype hos mennesker og relevans kan ikke utelukkes. Det er reist tvil om forekomst av svulstene i de eksponerte gruppene ligger innenfor historiske kontrolldata. Faggruppen har ikke vurdert dette.

5) Mekanismen for induksjon av lungesvulster i mus ved høyeste dose pyretriner er ikke klarlagt. Faggruppen kan derfor ikke utelukke relevans for menneske.

6) Faggruppen påpeker at det alt i alt er sjeldent å finne så mange svulsttyper i forsøksdyr eksponert for en ikke-gentoksiskvirkende forbindelse.

Risikovurderingen ble publisert: 26.02.2009

Vurderingen ble publisert: 26.02.2009

Kontaktinformasjon

Edgar Rivedal
Koordinator for VKMs faggruppe for plantevernmidler
Tlf. 21 62 28 20
edgar.rivedal@vkm.no

Astrid Bjerkås
Kommunikasjonsrådgiver i VKM 
Tlf. 94 24 60 55 
astrid.bjerkas@vkm.no