Hopp til innhold Hopp til søk
Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Amistar - azoksystrobin
Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Amistar - azoksystrobin
Foto: iStockphoto
Faggruppe for plantevernmidler har på oppdrag fra Mattilsynet gjort en vurdering av miljørisiko ved bruk av Amistar med hensyn til egenskapene til virksomt stoff og preparat. Virksomt stoff i Amistar er azoksystrobin.

Det er søkt fornyet godkjenning av Amistar mot ulike soppsykdommer i korn, rybs og raps, en rekke grønsakskulturer på friland og under oppal (veksthus), samt jordbær og bringebær på friland, i plasttunnel og i veksthus. 

Frilandsagurk og bringebær i veksthus er bruksutvidelser. Mattilsynet har i den forbindelse bedt VKM Mattilsynet har i den forbindelse bedt VKM å gjøre en vurdering av miljørisiko ved bruk av Amistar med hensyn til egenskapene til virksomt stoff og preparat.

Risikovurderingen av preparatet ble vedtatt av Faggruppe for plantevernmidler (Faggruppe 2) på et møte 7. desember 2007. Det er VKM Faggruppe 2 sin oppfatning at:

1) Aerob og anaerob primærnedbryting i jord er lav til middels og forsøk indikerer at nedbrytningen går mer langsomt med tiden. Adsorpsjonen er lav til høy. Ved lav pH vil hovedmetabolitten være sterkere knyttet til organisk materiale i jorda og adsorpsjonen vil variere mellom lav og moderat.

2) Hydrolysen er lav, mens fotolyse kan være en viktig nedbrytningsvei i akvatisk miljø. Primærnedbrytingen er lav til moderat i vann/sediment. Det er liten fare for fordampning.

3) Overvåkningsdata bekrefter at det skjer en lekkasje til grunnvann. Faggruppen vurderer konsentrasjonsnivåene som modellberegningene viser som relevante, og vurderer sannsynligheten for utlekking til grunnvann i konsentrasjoner som overskrider grenseverdien for drikkevannsforskriften som moderat.

4) Faggruppen mener at de høye DT90-verdiene som er funnet i enkelte feltforsøk indikerer mulig akkumulering i jord. Det foreliggende datagrunnlaget er imidlertid ikke godt nok til å kunne si hvilke konsentrasjonsnivåer som kan forventes i overflatejord ved gjentatt bruk.

Risikovurderingen ble publisert: 21.01.2008

Vurderingen ble publisert: 21.01.2008

Kontaktinformasjon

Edgar Rivedal
Koordinator for VKMs faggruppe for plantevernmidler
Tlf. 21 62 28 20
edgar.rivedal@vkm.no

Astrid Bjerkås
Kommunikasjonsrådgiver i VKM 
Tlf. 94 24 60 55 
astrid.bjerkas@vkm.no